Algemene voorwaarden GERATEL//

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Inschrijvingen

Artikel 4: Afmelden door cursist

Artikel 5: Annulering/verplaatsing door Geratel

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Artikel 8: Voertuig

Artikel 9: Geheimhouding

Artikel 10: Foto- en filmmateriaal

Artikel 11: Overig

 

 

 

Artikel 1: Definities

1.1 Geratel: Aanbieder van alle cursussen genoemd op www.geratel.nl

 

1.2 Inschrijver: Diegene die voor zichzelf of namens/ten behoeve van een cursist een overeenkomst sluit met Geratel.

 

1.3 Cursist: Diegene die een cursus gaat volgen bij Geratel.

 

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tussen de inschrijver en Geratel.

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die met Geratel wordt afgesloten.

 

2.2 Een overeenkomst tot het volgen van een cursus komt tot stand door het aanmelden voor een cursus en het verstrekken van een ontvangstbevestiging door Geratel.

 

 

Artikel 3: Inschrijvingen

3.1 Indien een cursist zich inschrijft voor een cursus via de website van Geratel, aanvaardt de cursist de algemene voorwaarden en komt er een overeenkomst tot stand.

 

3.2 Geratel zal een bevestiging van de inschrijving versturen naar het opgegeven e-mailadres. In deze bevestiging zal alle relevante informatie voor de cursus worden vermeld. Alle andere informatie staat in de beschrijving van het product.

 

3.3 Indien inschrijver en cursist niet dezelfde (rechts)persoon zijn dan zal inschrijver ervoor zorg dragen dat cursist alle relevante informatie over de cursus ontvangt.

 

3.4 Inschrijver is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst met Geratel.

 

 

Artikel 4: Afmelden door cursist

4.1 Inschrijver/cursist meldt zich af via de mail: info@geratel.nl

 

4.2 Indien een cursus wordt geannuleerd door inschrijver/cursist zijn voor inschrijver/cursist de volgende kosten verschuldigd:

  • Bij afmelding tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang van de workshop krijgt inschrijver/cursist het volledige bedrag van de inschrijving terug.
  • Bij afmelding tussen 14 tot 2 dagen voor aanvang van de workshop wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht.
  • Bij afmelding vanaf 2 dagen (48 uur) vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het inschrijfgeld in rekening gebracht.

 

4.3 Indien inschrijver/cursist niet verschijnt tijdens de cursus wordt geen geld teruggeboekt.

 

4.4 Indien inschrijver/cursist zelf niet kan komen op de geboekte dag, mag inschrijver/cursist zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar. Inschrijver/cursist meldt dit tijdig bij Geratel.

 

 

Artikel 5: Annulering/verplaatsing door Geratel

5.1 Geratel behoudt zich het recht voor om door onvoorziene omstandigheden een cursus te wijzigen dan wel te annuleren. In eerste instantie zal getracht worden de cursus te verzetten naar een andere datum. Inschrijver/cursist zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 

5.2 Bij onvoldoende deelnemers is Geratel gerechtigd de aangeboden cursus te annuleren. Mocht een cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt inschrijver/cursist daarvan uiterlijk 5 dagen voor aanvang bericht van.

 

5.3 In geval van annulering door Geratel heeft inschrijver/cursist recht op restitutie van de betaalde kosten. Geratel is over dit bedrag geen boete dan wel rente verschuldigd.

 

5.4 Geratel is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

 

 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

6.1 Bij inschrijving voor een cursus ontstaat een betalingsverplichting van de gekozen cursus. Inschrijver/cursist betaalt direct bij de inschrijving via de website van Geratel.

 

6.2 Inschrijver/cursist ontvangt per mail een bevestiging van de inschrijving voor de cursus.

 

6.3 Indien de betaling niet is voldaan, kan inschrijver/cursist niet deelnemen aan de cursus voordat alsnog voldaan is aan de betalingsverplichting. Geratel is gerechtigd deelname aan de betreffende cursus te weigeren.

 

6.4 Mocht inschrijver/cursist beschikken over een kortingscode of cadeaubon, dan dient deze tijdens het betalingsproces in de website ingevoerd te worden. Na betaling kunnen kortingscodes/cadeaubonnen niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Geratel is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan de motorfiets of andere bezittingen van de inschrijver/cursist, welke is ontstaan voor, tijdens of na deelname aan de cursus, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Geratel.

 

7.2 Tijdens de cursus wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Geratel is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden (m.a.w. doe oude kleding aan).

 

7.3 Inschrijver/cursist is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag en de eventuele gevolgen daarvan tijdens de cursus.

 

7.4 Alle cursussen georganiseerd door Geratel geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid.

 

 

Artikel 8: Voertuig

8.1 Inschrijver/cursist mag zijn motorvoertuig ter beschikking stellen tijdens de cursus. Inschrijver/cursist stemt er mee in dat zijn motorvoertuig wordt gebruikt als lesmateriaal tijdens de cursus en stemt er mee in dat hier risico’s aan zijn verbonden, zoals schade of bevuilde of beschadigde eigendommen.

 

8.2 Indien inschrijver/cursist zijn motorvoertuig ter beschikking wil stellen tijdens een cursus dient inschrijver/cursist dit tijdig te melden aan Geratel.

 

8.3 Geratel beoordeelt of het motorvoertuig geschikt is als lesmateriaal tijdens de cursus.

 

8.4 Geratel is gerechtigd het motorvoertuig te weigeren als lesmateriaal onder iedere voorwaarde.

 

8.5 Geratel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen ingebracht door inschrijver/cursist, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus.

 

 

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Het cursus- en lesmateriaal dat tijdens de cursus ter beschikking wordt gesteld is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

 

9.2 Cursisten verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

 

 

Artikel 10: Foto- en filmmateriaal

10.1 Tijdens de cursus wordt foto- en filmmateriaal vastgelegd. Geratel vraagt voor deelname aan de cursus aan cursist toestemming voor publicatie van het foto- en filmmateriaal op internet en sociaal media kanalen zoals Facebook en Instagram.

 

10.2 Indien inschrijver/cursist weigert toestemming te geven draagt Geratel er zorg voor dat cursist tijdens het maken van foto- en filmmateriaal niet, dan wel onherkenbaar, in beeld wordt gebracht. Voor meer informatie over privacy verwijst Geratel naar de privacyverklaring op haar website.

 

 

Artikel 11: Overig

11.1 Inschrijver/cursist neemt de reiskosten en/of parkeerkosten voor zijn rekening indien van toepassing. Parkeren is gratis bij de workshops georganiseerd aan de Galvaniweg 2d in Schijndel.

 

11.2 Indien inschrijver/cursist voor of tijdens een cursus hinder veroorzaakt, heeft Geratel het recht deze persoon te weigeren dan wel te verwijderen uit de cursus en te weigeren voor volgende cursussen. Het inschrijfgeld wordt hierbij niet terug betaald.

 

11.3 Geratel behoudt zich het recht voor om cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

 

11.4 Indien inschrijver/cursist een klacht heeft over een cursus neemt inschrijver/cursist contact op met Geratel. Geratel neemt klachten uiterst serieus en zal altijd trachten een gepaste oplossing te vinden.