Privacyverklaring GERATEL//

Via onze website bieden wij allerlei diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

 

Jij hebt er recht op dat Geratel zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaat. Deze verplichting is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees je hoe Geratel omgaat met persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Geratel verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. De gegevens verstrek je bijvoorbeeld via een formulier op onze website of telefonisch. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

 

 • NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer

 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn medische gegevens, strafrechtelijke gegevens of financiële gegevens.

 

 

Doeleinden

Geratel verwerkt jouw persoonsgegevens alleen wanneer zij hier een expliciet doel en een wettelijke grondslag voor heeft. De wettelijke grondslagen in de AVG zijn toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, gerechtvaardigd belang en publiekrechtelijke taak. De doeleinden worden hieronder beschreven:

 

Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 

 • Om jouw inschrijving voor een van de workshops te verwerken;

 

 • Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten;

 

 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;

 

 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;

 

 • Om jou nieuwe data voor workshops te sturen indien je je hier voor hebt aangemeld;

 

 • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt;

 

 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;

 

 • Om onze website te verbeteren;

 

 • Om jou een factuur te kunnen sturen van jouw aankoop;

 

 • Om een beeld op social media te geven van de workshops door middel van onder andere foto’s.

 

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Geratel zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

 

Delen met derden

Geratel verstrekt jouw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • Mailservers
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten
 • Boekhouder

 

 

Beveiliging

Geratel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

 

Rechten van betrokkenen

Geratel informeert je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jij hebt de volgende privacyrechten:

 

 • Inzage: het recht om de persoonsgegevens die Geratel van jou verwerkt in te zien;

 

 • Rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die Geratel van jou verwerkt te laten aanpassen of aanvullen;

 

 • Bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevens die wij van jou verwerken;

 

 • Beperking van de verwerking: het recht om Geratel te vragen het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken;

 

 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen jouw gegevens te laten verwijderen;

 

 • Recht op dataportabiliteit: het recht om jouw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

 

 • Toestemming intrekken: Indien we jouw gegevens voor een bepaald doel hebben verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. De verwerking vóór de intrekking van de toestemming blijft rechtmatig.

 

Wil je gebruik maken van deze rechten? Neem dan contact op via info@geratel.nl. Het is belangrijk dat jij je kan legitimeren en kan aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

 

Cookies

Geratel gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Meer informatie over cookies vindt je op de website van de ConsuWijzer.

 

 

Google Analytics

Geratel maakt gebruik van Google Analytics, omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Via de website van Geratel worden er analytische cookies van Google geplaatst. Deze cookies worden 12 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

 

 

Wijzigingen

Het is mogelijk dat wij onze privacyverklaring moeten wijzingen, omdat Geratel bijvoorbeeld een andere werkwijze zal gaan hanteren. De nieuwe privacyverklaring zal altijd op de website worden gepubliceerd. De wijzigingen zullen wij met jou communiceren indien de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn.

 

 

Contactgegevens

Heb je vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op via:

 

Telefoon: +31 6 11 90 3737

E-mail: info@geratel.nl

 

 

Klachten
Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met Lucy van Ostade via bovenstaande contactgegevens.

Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.